1985-02-14-01

Requested PDF will not display. Please use the direct link to file to launch your default PDF viewer.

Page 1
Page 1 [...]
Page 2
Page 2 [...]
Page 3
Page 3 [...]
Page 4
Page 4 [...]
Page 5
Page 5 [...]
Page 6
Page 6 [...]
Page 7
Page 7 [...]
Page 8
Page 8 [...]

Browse more items from Vaba Eestlane [newspaper]

Title: 1985-02-14-01

Full Text: National Lijrary ^Spei? OTTAWA) Ont, r^^^ regtstration mnnbeiT ILMUB IGAL TEISIPÄEVAL J A NEUAPÄEVAL Nr. 13 (3126) XXXIV aastakäik Neljapäeval, 14. veebniarU 1985 — ÄKday, Febniary 14,1985 Üksiknnmbri hind 70 ceBti Ämeerilclasod yurivcic! Siiski võttis salajane uiiriiiius kokku võimaluse, et N. Liit "võiks kasutada: oma suuri gaasivarusid lesnnuväljade, kommunikatsiooni-keskuste ja teiste sixateegiliste ees-niärkide vastu. Sel põhjusel ka Pentägpnpn alustanud oma uute jceemiliste relvade valmistamist. Uurimus N. Liidu kavatsusest mäödumid aastal oli osa.Pientago-ni keemiliste relvade programmi Iniberhiüdaihiseks; ^ ülevaadet Juhtis pensioneeritud kindral FrederickKroesenl endi- .BieÜSA Euroopa-vägede komam»^ koos umbes paarikümne kõrgemas auastmes oleva ohvitseriga. Kuigi ei usuta suuremõõdulist N. Liidu rünnakut, Kroeseni uurimus teeb muret paljudele kaitse kavan-dajaiie, kuna see tõi dramaatiliselt esüe örihevuše N. Ludu keemilise sõjapidamise võime vananenud ja aegunud USA varude kõrval. ÜŠA's pole pafašt^^^a ühtki keemilist relva valmistatud. Pentagon ütleb siiski, et N. Liit on kuhjanud suured varud gaasirelvi, kasutades mõnmgaid Mgänistams ja-Eagü-AasiäSvV; : Sellevastu ;'IJSÄ yarud ;öii nii: va­nad ja ohtlikud kasutajailcj et need on sõjaliselt kasutud. Viimasel kolmel aastal Kongress pole andnud luba uute USA gaasi­relvade valmistamiseks. Sellekõr-val on kõik muud relvalügid presi­dent Eonald Reagani USA kaitse ülesehitamise programmis saanud loa. (1 Kanad keskvalitsuse kaitseminis­ter Robert Goates loobus ametist pärast seda/kui üks Ottawa aja.- leht raporteeris, et miiüšter' oma kahe abiga pii läinud aasta no­vembris külastanud üht ööklubi Saksamaal, ^ kus esinesid alasti naistahtsijad ja mida peetakse prostituutide [ äritsemise kohaks Minister kui ka ta abilised olid tol­lal külastamas NATO liikmesriike. Ottawa ajalehe rapordi kohaselt olevat minister veetnud paar tundi juteldes ühe ^esinejaga" ja leht arvab, et see võis olla hädaohtlik Kanada kui ka NATO julgeolekule. Cöates, kes on ohiud 28 aastat parlamendis eitab neid süüdistusi, ent leidis samas, et ainus tee oma hea nime taastamiseks oleks ame­tist joobumine ja Ottawa ajalehe kohtulikule vastutusele võtmine, kuna rapordis olevat palju ebatäp­susi. Endine minister ongi astunud esimesed sammud ajalehe vastutu­sele võtmiseks. Kaitseministri kohustusi täidab esialgul välisminister Joe Glark. Lättemäel Ottawa maratoni ajal Eestit tutvustamas! Endel Ruberg täidab skautlikku põhimõtet: Eesti oma isamaa auks alati valmis! Foto: Ann Pearson a Ameerika Ühendriikide kaitsemi-histri abi sise-Ameerika küsimusis, Nestor Sanchez: ütles/ et ilmumisel olev valga raamat annab detailselt N. l^du, plaani - kommunistlikust laienemistegevusest selles piirkon­nas. V^V^.^•:'; Sanchez ütles, et need andmed on osa seeriast, mis avaldatakse selleks, et teha avalikkus teadlikuks sel­lest suurest införmätsioonihül- ;gäst, mis langes USA kätte 1982. • - a. Grenadas. • / Ta lisas veel, et dokumendid kir­jeldavad N. Liidu välisministri Ni­kolai Gromõko kohtumist selleaeg-, se Grenada peaministri Maurice 5 Bishopiga, milies Grpniõko k^ dab Kesk-Ameerikat kui . „keevat HMsi tõendeid, et H«|Lüt katsub la üle Ameerika ja k^^ giiaeei katelt", mis pn valmis reydütslo-näärseks laiensemiseks. pökumendis on märgituid, et Gro­mõko hoiatas Bishopi ja tema •Icaaslasi,, •. et .nad oleksid hoolikad (öma re- . vokisiooni laiendamüsel:_; • ega ei räägiks mitte enne oniä plaanidest, et see ei ulatuks im­perialistide kõrvu. LONDON — Inglise peaminister Margaret Thateheri 10. valitsusju­hina olemise aastapäeval on ingli­se konservatiivide partei juhi popu­laarsus langenud väga madalale, ainult 34 prots. usuvad, et. ta on hea riigijuht, 51 prots. aga arva­vad, et ta- on kaotanud kontakti ta­valiste inimestega. yksltcvõitlefisi ' Möödunud laupäeval iolnnus Montreali lähistel Laurentian maastikus suurem murdmaasuusa­tamise võistlus, millest üle paari-tuhandie suusasportlase osa võtsid. Süusarada, nagu eelmistel aastatel lähis ka seekord, eestlaste maa-alia Nagu eelmistel aastatel, nii sei­fis ka tänavuüksikvõitlejana oma vahipostil kunstnik, Montreali Eesti: Võitlejate Ühingu esimees ja skau-dijuht Endel Ruberg. Juba häma­ruses põlesid kuue lipu juiires kuus tõrvikut ja nende juures tee­juhis, kus oli öeldud neljas keeles, et suusatajad läbivad „vabade eest­laste mäa-ala" sõnadega,,Tere tule­mast, vabade Eestlaste maa-alale^^ Teised keeled olid soome, inglise ja prantsuse keel. E. Ruberg jagas möödujaile Ees­tit tutvustavat informatsiooni, mi° 4a tal oli aga väga vahe, kuna kat­sed Eestlaste Kesknõukogult Kana­das sellekohast materjali Isaada ea olnud andnud tulemusi. Mõnele möödujale oli üksik talvehämaru-ses vahipostil seisev valvur juba tuttav ja tema missioon teada, ku­na nad hüüdsid talle sõidini „Free-dom for Estonia!" Kanada dollari väärtus oli inÖö-dunud esmaspäeval 74.77 võrreldes USA dollariga, ühel hetkel see oli langenud juba 74.56-le. üks pan­gandustegelane arvas, et Kanada dollar võib langeda nii madalale kui 70 sendile juba seUe aasta lõ­puks, ja polevat midagi, mis valit­sus võiks selle vältimiseks teha. ;Mpeak(i)ffisil Ilmar Hei^ • •^•osavottü.\-:::-.'- - MOSKVA - N. Liidus on' vaik­selt nimetatud senine maajoüdude iilem ffiarssar Vassili Petrov esi­meseks kaitseministri abiks. NEW YORK;— Üle 350 Nõukogu­de kodaniku, kes elavad New Yor­gis on kas spioonid või KGB mõ­jualused, ütles Akradi Shevchenko, kes spioneeris USA kasuks kui ta oli ÜRO sekretariaadis ametikohal. reedel^ 22; veebruaril 1985 l<)ronto Eesti^^I^ Tulge Ja tutvuge Kanada poliitikute, väMsefeindajate ja teiste rahvusgruppide esindajatega. Äepääs••$25.--;isikult,:-, ; • ^. iimiie lorontö raeJKoja ees reedel, 22. veebruaril kell 11.00 hommikul Kõneleb Toronto lumapeaÄRTE^ päeval, 24ö veebruaril alg^sega kell 6*00 õ., pärast E.V.a. aktust, Toronto raekoja ees Eesti KÖIK KAASMAALASED ON. PALUTI^ ÜRTrUSTEST OSA VÕTMA! : 3p. 17o veebruaril kel! 11 hommikul Peetri kirikus K, 16.:märtsil kell 19.<Ö0 T^ Eesti,Maja süires saalis; köoriliikmeilt;:-: • f •^1 kooS; einega. E^muügH pl. M.: Jõgi, tel. :699-©757 • ja kooriliikmeilt ••,:.•:;••"; ::\ V Eešti.Maja suures ei Salumets -—Eesti Rahvuslaste Kogust KÕIK TERETULNUD! Külalisena — Vana Andrese Koguduse Segakoor Kavas: Antonio Vivaldi kantaat „ J^ria" Solistid Tamara Norheim, Irene Loosber?|'^MautMe , Juhatab Asta Ballstadt Orelil Lembit Avesson Teenib Õpetaja Andres Taul r Hail) King CollegeRd osa — Akfaisekõne piiskop KARL RÄUDSWP :tervitiM eestlastelel— Tervitus: külaiisltele:^—^^^ ILangenute mälestamm^ — Vöitliejate ÜMiig, TORONTO EEOT ': . : ISTOPA: O R I^ :T0R0ITOÖ EESn G M I M D ja SKAUDIE) imONIX) SELTar KOOLID Sissepääs $5.00 koos kavaga, õpilased ja sed tasuta. Uksed avatakse kell 2 p.l. Pärast aktust kohv ja koogid Eesti Ma; E.- Maja ja T. E. Sdtd konaldoseL Pääse $2. TORONTO EESH SELTS

Cite this item

APA style

(n.d.). 1985-02-14-01. Retrieved from http://www.multiculturalcanada.ca/node/687652

MLA style

"1985-02-14-01." Multicultural Canada. N.p. n.d. Web. 11 February, 2016.

Chicago/Turabian style

"1985-02-14-01." Multicultural Canada. n.d. http://www.multiculturalcanada.ca/node/687652